Shopping Cart

Όροι χρήσης

  Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας με την επωνυμία «ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και με τον διακριτικό τίτλο «ΒΟΛΤΑΖ», η οποία εδρεύει επί της οδού Εγνατίας αριθ. 44 με Α.Φ.Μ. 084073948 της Δ.Ο.Υ. Β΄ Θεσσαλονίκης.   Παρακαλούμε όπως, πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας (εφεξής καλούμενη «εταιρεία» ή «ηλεκτρονικό κατάστημα» ή «ιστότοπος») και  βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς, καθώς κάθε χρήστης, που εισέρχεται και συναλλάσσεται μαζί μας (εφεξής καλούμενος «επισκέπτης» ή «χρήστης» ή «καταναλωτής») τεκμαίρεται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους, όπως διατυπώνονται εδώ :   ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ  
 1. A. Προοίμιο
  Η ιστοσελίδα μας www.voltaz-fashion.gr έχει ως στόχο την πληροφόρηση των καταναλωτών για τα προϊόντα της, δίνοντας σε αυτούς τη δυνατότητα να πραγματοποιούν την παραγγελία – αγορά τους ηλεκτρονικά, η οποία διέπεται από τους όρους της «σύμβασης πώλησης από απόσταση», κατά το άρθρο 4α του ν.2251/1994. Οι όροι των συναλλαγών ενσωματώνονται στο παρόν σημείωμα και θα πρέπει να τους αποδεχθείτε ανεπιφύλακτα πριν από την υποβολή της εκάστοτε παραγγελίας σας.  
 1. Γενικοί όροι
  Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει ελεύθερα τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη, ανά πάσα στιγμή, χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των χρηστών. Η εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα σε ό,τι αφορά την ταυτότητα της εταιρείας και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Στα πλαίσια της καλής πίστης, η εταιρεία δεν ευθύνεται για καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν από σφάλμα ή παραδρομή κατά την κοινή πείρα ή έχουν διαφύγει της προσοχής της ή έχουν προκύψει ακούσια (ενδεικτικά η περίπτωση τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών) ή από ανωτέρα βία, ενώ σημειώνεται ότι δικαιούται να προβαίνει στη διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.  
 1. Περιορισμός ευθύνης
  Η εταιρεία λαμβάνει κάθε προσήκον μέτρο έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Η εταιρεία δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω πληροφοριών και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο και ανακριβή χαρακτήρα τους. Ειδικότερα, όσον αφορά τις ιδιότητες, περιγραφή, χρήση, το τίμημα κ.λ.π. των προϊόντων που προσφέρονται προς πώληση, οι  χρήστες οφείλουν να επικοινωνούν με το ηλεκτρονικό κατάστημα και δεσμεύονται απόλυτα από τη σύμβαση πώλησης (από απόσταση ή μη) που τους ζητείται να συνάψουν/συναινέσουν κατά την διαδικασία εκτέλεσης της παραγγελίας.   Περαιτέρω, ρητά συμφωνείται ότι η εταιρεία:  
 • δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Επίσης, ο ιστότοπος δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές “servers”, μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση του χρήστη, παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.
 • δεν ευθύνεται και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης έναντι των χρηστών για ζημίες ή βλάβες, που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ουδεμία εγγύηση παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, που εκτίθενται σε αυτό, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους, μη έχοντας καμία περαιτέρω ευθύνη.
 • δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής φύσεως (αστικής ή/και ποινικής), ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία, που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
  Επιπλέον, οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες καθώς και οι οποιεσδήποτε εκπτώσεις και προσφορές αναφέρονται σε αυτό είναι διαθέσιμες αποκλειστικά και μόνο μέσω  του ηλεκτρονικού καταστήματος www.voltaz-fashion.gr και ενδέχεται να μην υφίστανται ή να είναι διαθέσιμες από το φυσικό κατάστημα. Ακόμη, το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για απόψεις ή γνώμες ή  τοποθετήσεις  ή  δημοσιεύσεις τρίτων,οπουδήποτε και αν αυτές εκφράζονται στο διαδίκτυο.  
 1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
  Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΒΟΛΤΑΖ». Ο διακριτικός τίτλος, το εμπορικό σήμα, το λογότυπο, και το όνομα του χώρου, στον οποίο είναι αναρτημένος ο διαδικτυακός τόπος αποτελούν περιουσιακό αγαθό της εταιρείας. Κάθε πληροφορία, κείμενο, γραφικό, σχέδιο, λογισμικό, πρωτότυπο φωτογραφικό υλικό, υπηρεσία και γενικά όλα τα αρχεία της εταιρείας ή τρίτων μερών (π.χ. προμηθευτών και άλλων εταιρειών) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή χρήσης του συνόλου ή μέρους αυτών για εμπορικό σκοπό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του καταστήματος «ΒΟΛΤΑΖ» .  
 1. Υποχρεώσεις χρηστών
  Oι χρήστες του ιστότοπου www.voltaz-fashion.gr συμφωνούν και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις πληροφορίες  του ηλεκτρονικού καταστήματος σύμφωνα με τα χρηστά ήθη και τους κανόνες της καλής πίστης. Ειδικότερα, αποδέχονται ρητά ότι δεν θα χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες του για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, παραβιάζει το απόρρητο πληροφοριών άλλου, προσβάλλει τα χρηστά ήθη και τις κοινωνικές αξίες και παραβιάζει οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων κάθε είδους.  
 1. Πολιτική απορρήτου – Προσωπικά δεδομένα – Ασφάλεια
  Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιεί ο χρήστης μέσω της παρούσας ιστοσελίδας διέπονται από το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (ν. 2251/1994). Η εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των πελατών μας είναι ασφαλείς και απόρρητες και μας παρέχονται μόνον στην περίπτωση που οι χρήστες της ιστοσελίδας επιθυμούν να παραγγείλουν προϊόντα ή/και να λαμβάνουν ενημερωτικά e-mails. Όλα τα αιτήματα που αποστέλνονται on-line στην εταιρεία μας, καθώς και οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη είναι απόρρητα και χρησιμοποιούνται προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία με το κατάστημα. Ειδικότερα, η αναγνώριση του χρήστη ή καταναλωτή γίνεται μέσω μιας έγκυρης διεύθυνσης email και από έναν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Είναι αποκλειστική ευθύνη του πελάτη να μην διαθέσει σε τρίτους τα παραπάνω στοιχεία. Σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιά, που μπορεί να έχει ο χρήστης από χρήση τρίτων.   Επίσης, η εταιρεία για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος χρησιμοποιεί και διαρκώς αναβαθμίζει τα συστήματα, που απαιτούνται για την ασφαλή και προσήκουσα λειτουργία του συστήματος. Ενδεικτικά χρησιμοποιεί σύστημα αντιγράφων ασφαλείας, προστασίας, προστασίας κατά των ιών, προστασίας κατά των κακόβουλων ενεργειών κ.τ.λ.   Σημειώνεται επιπλέον ότι η εταιρεία μας θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ηλεκτρονικής της σελίδας και των πελατών της, που θα έρθουν εις γνώση της βάση των υποβληθεισών αιτήσεων και πραγματοποιηθεισών συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής της σχέση με αυτούς. Η εταιρεία μας δεν αποκαλύπτει, μεταβιβάζει, παραχωρεί ή ανταλλάσσει προσωπικά δεδομένα πελατών της, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από νόμο ή δικαστική απόφαση. (Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα στην αντίστοιχη παράγραφο του παρόντος για τη Δήλωση Απορρήτου).  
 1.  Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία
  Η αποστολή Νewsletter από το διαδικτυακό μας τόπο γίνεται μόνο σε όσους χρήστες – επισκέπτες το επιθυμούν και είναι απόλυτα συμβατή τεχνικά με τους κανονισμούς αποστολής αλληλογραφίας. Η εταιρεία μας παρέχει  στους λήπτες της υπηρεσίας Newsletter τη δυνατότητα να διαγραφούν από τη λίστα παραληπτών. Τα  e-mail των παραληπτών των Newsletters χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.   7.Δυνατότητα επικοινωνίας με την εταιρεία   Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή παράπονο από την εφαρμογή του συνόλου των περιεχομένων στην παρούσα ιστοσελίδα όρων χρήσης ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με την εταιρεία μας είτε τηλεφωνικά στο 2310 516 315 είτε μέσω e-mail στο info@voltaz-fashion.gr.  
 1. B. Γενικοί όροι συναλλαγών της σύμβασης πώλησης από απόσταση.
  Οι παρόντες όροι εναρμονίζονται πλήρως με τις διατάξεις του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών                 (Ν. 2251/1994), και ειδικότερα με τις πωλήσεις από απόσταση, τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου                      (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και το Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών».   Οι παρόντες όροι αφορούν και διέπουν αποκλειστικά τις σχέσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα, που εγγράφονται στο www.voltaz-fashion.gr  
 1. Εγγραφή χρήστη και καλάθι αγορών 
  Η εγγραφή στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα είναι εφικτή μόνο σε όσους έχουν ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ο χρήστης δηλώνει και εγγυάται ρητά ότι κατά τη στιγμή της εγγραφής του στο  παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει πλήρεις, ακριβείς και αληθείς πληροφορίες για το πρόσωπό του, τα στοιχεία ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας, τη διεύθυνση κατοικίας και αποστολής και ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς επίσης και την απαραίτητη ικανότητα για να κατανοήσει τους παρόντες όρους εγγραφής. Η εταιρεία δεν δεσμεύεται από οποιαδήποτε χρήση του παρόντος ιστότοπου από χρήστες, οι οποίοι δεν πληρούν οποιαδήποτε από τις ως άνω προϋποθέσεις.   Ο χρήστης εγγράφεται συμπληρώνοντας όλα τα υποχρεωτικά πεδία της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας, που διατίθεται στην ιστοσελίδα μας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής του. Η εγγραφή γίνεται χωρίς καμία χρέωση. Ο χρήστης υποχρεούται να διατηρεί απόρρητα τα στοιχεία εγγραφής του, τα οποία διαθέτει και του εξασφαλίζουν την πρόσβασή του στο www.voltaz-fashion.gr και να μην τα παραχωρεί ή/και κοινοποιεί σε τρίτους, καθώς ο ίδιος είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος για κάθε δραστηριότητα, ευθύνη, αξίωση, κόστος, νομικής ή μη  φύσης, συνδεόμενη με κάθε χρήση, παράνομη ή μη, των στοιχείων πρόσβασής του.   Ο κάθε χρήστης δικαιούται να διατηρεί «καλάθι αγορών», όπου μπορεί να αποθηκεύει τα προϊόντα, που επιθυμεί να παραγγείλει. Όλα τα προϊόντα παραμένουν στο καλάθι αγορών μέχρι να αγοραστούν ή να διαγραφούν.   9.Παραγγελία    Η σύναψη έγκυρης παραγγελίας είναι δυνατή, εφόσον ο καταναλωτής είναι δικαιοπρακτικά ικανός κατά τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα, δηλαδή εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης. Η σύναψη παραγγελίας πραγματοποιείται με τον κάτωθι τρόπο:   Παραγγελία online  
 • ΒΗΜΑ 1ο : Ο χρήστης επιλέγει από είτε από την αρχική σελίδα κατηγορίες ή εξειδίκευση αναζήτησης είτε από το πεδίο προϊόντα συγκεκριμένα προϊόντα ή κωδικούς προϊόντων και τα τοποθετεί στο «καλάθι αγορών». Οι παραγγελίες αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά και ο χρήστης μπορεί να λάβει γνώση του περιεχομένου της παραγγελίας του.
 • ΒΗΜΑ 2ο : Ο χρήστης συμπληρώνει στην ειδική φόρμα, που προβάλλεται, τα απαραίτητα στοιχεία της παραγγελίας, μεταξύ άλλων τον τρόπο πληρωμής, τον τρόπο αποστολής, τη διεύθυνση αποστολής και τα τυχόν σχόλια της παραγγελίας, και επιθεωρεί τη συνολική εικόνα της παραγγελίας. Η ολοκλήρωση της παραγγελίας πραγματοποιείται με την αποδοχή των όρων πώλησης από απόσταση και δίνεται η τελική εντολή παραγγελίας (με αποστολή παραγγελίας), οπότε και αυτή ολοκληρώνεται. Μέχρι το σημείο της επιβεβαίωσης και αποδοχής της παραγγελίας (με αποστολή παραγγελίας), ο χρήστης μπορεί να ακυρώσει την προς ολοκλήρωση παραγγελία του οποιαδήποτε στιγμή.
 • ΒΗΜΑ 3ο: Ύστερα από την αποδοχή και καταχώρηση της παραγγελίας (αποστολή παραγγελίας), ο χρήστης λαμβάνει αυτοματοποιημένο e-mail με σύνδεσμο για τις λεπτομέρειες της παραγγελίας του. Σε περίπτωση που στην παραγγελία του χρήστη προκύψει κάποιο πρόβλημα ή αλλαγή, τότε η εταιρεία επικοινωνεί μαζί του τηλεφωνικά ή μέσω e-mail.
  10.Δυνατότητα Ακύρωσης Παραγγελίας   Ο χρήστης είναι δυνατόν να ακυρώσει την παραγγελία του στις ακόλουθες περιπτώσεις:   Α. Πριν  την αποστολή /παραλαβή του προϊόντος :  Σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία του χρήστη και δεν έχει αποσταλεί ακόμη το προϊόν, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία σε συνεννόηση με το κατάστημά μας είτε τηλεφωνικά στον αριθμό 2310 516 315 και σε ώρες λειτουργίας των καταστημάτων, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@voltaz-fashion.gr  με ένδειξη «Ακύρωση Παραγγελίας» και τον κωδικό αυτής.    Β. Μετά την παραλαβή του προϊόντος  : Στην περίπτωση που το παραγγελθέν προϊόν έχει ήδη αποσταλεί, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμά του για υπαναχώρηση εντός 14 ημερολογιακών ημερών. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον ίδιο τον χρήστη.   Τυχόν άρνηση του χρήστη να παραλάβει το παραγγελθέν προϊόν κατά την παράδοση από την εταιρεία μεταφοράς, ισοδυναμεί με υπαναχώρηση από τη συναφθείσα σύμβαση πώλησης και ισχύουν τα όσα προβλέπονται στο παρόν για την υπαναχώρηση.   11.Επιστροφή -Αντικατάσταση Προϊόντων   Σε περίπτωση πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε και να ζητήσει την αντικατάσταση του αζημίως και αναιτιολόγητα σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα, δηλαδή του παραδόθηκε προϊόν διαφορετικό από αυτό που παράγγειλε ή σε λάθος ποσότητα ή σε κατεστραμμένη συσκευασία ή υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία, που θα παραλάβει το προϊόν.   Ο καταναλωτής οφείλει να επικοινωνήσει με το κατάστημα εντός 48 ωρών από την παραλαβή του προϊόντος, στο τηλέφωνο 2310 516 315, προκειμένου να επισημάνει το πρόβλημα και να εγκριθεί η επιστροφή του.   Εφόσον πρόκειται για προϊόν, που δεν αντιστοιχεί στην παραγγελία, πρέπει να μην έχει  χρησιμοποιηθεί και να βρίσκεται εντός της συσκευασίας του στην κατάσταση που παρελήφθη. Σε κάθε περίπτωση το προϊόν θα πρέπει  να επιστραφεί με όλα τα πρωτότυπα συνοδευτικά έγγραφα (π.χ. δελτίο αποστολής, απόδειξη αγοράς, τιμολόγιο) με την αρχική του συσκευασία, ενώ δεν πρέπει να έχει πλυθεί ή φορεθεί περαιτέρω της δοκιμής, όπως επίσης οι ετικέτες του προϊόντος δεν πρέπει να έχουν αφαιρεθεί ή καταστραφεί. Οι επιστροφές πραγματοποιούνται με την ταχυδρομική εταιρεία, που θα υποδείξουμε στους χρήστες και με επιβάρυνση του καταστήματος. Εάν το προϊόν δεν πληροί τους ανωτέρω όρους, θα επιστρέφεται στον χρήστη με δική του δαπάνη. Σε κάθε δε περίπτωση, οποιαδήποτε ζημία στο προϊόν κατά την επιστροφή του προϊόντος προς την εταιρεία βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη.   Με το παρόν σημείωμα συνίσταται στους χρήστες να ελέγχουν προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας τους την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας και της ετικέτας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα.   Σε περίπτωση πάντως που αποδεδειγμένα ανευρεθεί ελαττωματικό προϊόν, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής του με δυνατότητα αντικατάστασής του. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα αποστολής του νέου προϊόντος του χρήστη επιβαρύνουν αποκλειστικά τον παραλήπτη.  
 1. Δικαίωμα υπαναχώρησης
  Ο χρήστης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, αν δεν συμφωνήθηκε μεγαλύτερη προθεσμία, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα μεταφορικά έξοδα. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την παραλαβή του προϊόντος.    Προκειμένου ο χρήστης να ασκήσει το δικαίωμά του για υπαναχώρηση, οφείλει πριν παρέλθει η προθεσμία των 14 ημερολογιακών ημερών, να ενημερώσει το κατάστημα για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, με έγγραφη δήλωσή του, την οποία θα αποστείλει είτε μέσω ΕΛΤΑ στην ταχυδρομική διεύθυνση του καταστήματος (Εγνατία 44, Τ.Κ. 54625, Θεσσαλονίκη) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@voltaz-fashion.gr. Προς διευκόλυνση του χρήστη, και όλως προεραιτικά, το τέλος του παρόντος κειμένου ακολουθεί υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης από τη σύμβαση εξ’ αποστάσεως,  το οποίο μπορεί να συμπληρώσει ο χρήστης και να το αποστείλει στην εταιρεία μας κατά τους ανωτέρω τρόπους.   Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή είναι δυνατή εφόσον :  
 • Το προϊόν δεν έχει φορεθεί ή χρησιμοποιηθεί πέραν της δοκιμής και δεν έχουν αφαιρεθεί ή καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο οι ετικέτες / καρτελάκια του προϊόντος.
 • Το προϊόν δε φέρει μυρωδιές, βρωμιές, φθορές, κακώσεις.
 • Επιστραφούν όλα τα συνοδευτικά έγγραφα του προϊόντος, όπως δελτίο αποστολής, απόδειξη αγοράς κ.λ.π.
 • Το προϊόν αποσταλεί στη συσκευασία, στην οποία παρελήφθη.
 • Τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία υπαναχώρησης με έγγραφη δήλωση του χρήστη και αποστολή – κοινοποίηση αυτής στην εταιρεία μας.
  Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή φθορά του προϊόντος κατά τη μεταφορά της επιστροφής. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων, και να προβεί μονομερώς σε μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι της απαίτησης του πελάτη.   Σε περίπτωση εμπρόθεσμης υπαναχώρησης της παραγγελίας τα χρήματα θα επιστρέφονται ανάλογα με τον τρόπο που ολοκληρώθηκε η συναλλαγή και πραγματοποιήθηκε η πληρωμή, στην περίπτωση της αντικαταβολής θα γίνεται κατάθεση των χρημάτων στο λογαριασμό που θα μας υποδεικνύει ο χρήστης – πελάτης. Σε καμία άλλη περίπτωση, πλην της υπαναχώρησης από τη συμφωνηθείσα πώληση δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.    13.Τιμές προϊόντων και τρόποι πληρωμής    Όλες οι τιμές που αναγράφονται και παρουσιάζονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν, συμπεριλαμβάνουν το νόμιμο Φ.Π.Α. H εταιρεία και το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση.   Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, η εταιρεία μας διαθέτει επιλογή τρόπου πληρωμής των προϊόντων, που επιθυμεί να αγοράσει ο κάθε χρήστης. Εφόσον ο χρήστης αποφασίσει πρώτα ποια διαδικασία πληρωμής του ταιριάζει, επιλέγει τον αντίστοιχο τρόπο πληρωμής στο κατάλληλο σημείο της φόρμας του αιτήματος παραγγελίας του και εισάγει τα απαραίτητα στοιχεία του, εφόσον χρειάζονται. Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής που ο χρήστης έχει αποστείλει στην εταιρεία μας εμπίπτουν στην αυστηρή πολιτική προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων που η ίδια η εταιρεία τηρεί.   Οι τρόποι πληρωμής είναι συγκεκριμένα οι ακόλουθοι:   α) ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ – Εφόσον ο χρήστης επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή, τότε θα πρέπει να καταβάλει το αντίστοιχο τίμημα (και τα τυχόν συμφωνηθέντα έξοδα λ.χ. μεταφοράς, αντικαταβολής) κατά την παραλαβή του προϊόντος από τον μεταφορέα της επιλογής μας. Για κάθε αποστολή με εντολή αντικαταβολής μετρητοίς ο χρήστης, εκτός από τα έξοδα μεταφοράς, βαρύνεται με επιπλέον χρέωση 2€ που αντιστοιχούν στην υπηρεσία αντικαταβολής.   β) ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ – Εφόσον ο χρήστης επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τότε θα πρέπει να προεξοφλήσει την παραγγελία (και τα τυχόν συμφωνηθέντα έξοδα λ.χ. μεταφοράς) με κατάθεση του ποσού στον λογαριασμό των εταίρων της εταιρείας, Χριστοφορίδη Σοφίας του Βασιλείου και Κελπετζίδου Φρειδερίκης του Νικολάου, που τηρούν στην τράπεζα ALPHA BANK,                                        Αρ. λογαριασμού:709-002101-172113/ ΙΒΑΝ: GR22 0140 7090 7090 0210 1172 113, αναφέροντας ως αιτιολογία τον κωδικό της παραγγελίας του ή το ονοματεπώνυμό του. Για κάθε αποστολή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό διευκρινίζεται ότι ο χρήστης πρέπει να καταθέσει μαζί με το τίμημα του προϊόντος που αγοράζει και τα έξοδα μεταφοράς, όπως αναφέρονται αναλυτικά  παρακάτω (διαβάστε παράδοση προϊόντων).   Εν συνεχεία, ο χρήστης θα πρέπει να μας αποστείλει αντίγραφο της συγκεκριμένης κατάθεσης μέσω e-mail στο info@voltaz-fashion.gr. Μετά τη λήψη έγκυρου αντίγραφου κατάθεσης του συνολικού ποσού, ακολουθείται η διαδικασία της επεξεργασίας και της επιβεβαίωσης παραγγελίας του χρήστη. Σε περίπτωση μη λήψης αντιγράφου εντός 7 ημερολογιακών ημερών ή μη λήψης έγκυρου αντιγράφου κατάθεσης του συνόλου του ποσού η παραγγελία του χρήστη θα ακυρώνεται αζημίως και η σύμβαση πώλησης θα λογίζεται ως μηδέποτε καταρτισθείσα. Θα  αποστέλλεται στον χρήστη σχετικό μήνυμα ακύρωσης του αιτήματος της παραγγελίας του στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχει δηλώσει.  
 1. Παράδοση προϊόντων 
  Ως χρόνος παράδοσης των προϊόντων της παραγγελίας του χρήστη λογίζεται το διάστημα των 2-3 εργάσιμων  ημερών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας για Ελλάδα. Διευκρινίζεται ότι σε δυσπρόσιτες περιοχές ενδέχεται ο χρόνος παράδοσης να είναι 3 έως 5 ημέρες. H προθεσμία αυτή δεν ισχύει σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών ή αργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς και παράδοσης.   Οι αποστολές των προϊόντων και η παράδοσή τους στον χρήστη γίνονται με τους παρακάτω τρόπους :   α) Ταχυμεταφορές (courier) Γενική Ταχυδρομική: Η παράδοση γίνεται στο χώρο του χρήστη, ο οποίος πληρώνει με την παράδοση των προϊόντων σε περίπτωση αντικαταβολής.   Tα έξοδα αποστολής είναι :  
 • Για αγορές άνω των 50,00 € δεν υπάρχουν έξοδα μεταφοράς. Σε περίπτωση αντικαταβολής ο χρήστης χρεώνεται μόνο τα έξοδα αντικαταβολής (2€).
 • Για αγορές κάτω των 50,00 € τα έξοδα μεταφοράς ανέρχονται στα 3 € για όλη την Ελλάδα.
  *Διευκρινίζεται ότι σε περίοδο εκπτώσεων και προσφορών δεν ισχύουν τα δωρεάν μεταφορικά.   β) Παραλαβή από το φυσικό κατάστημα : Ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να παραλάβει την παραγγελία του από το κατάστημά μας εντός 3 εργάσιμων ημερών (και Σαββάτου) από την ημέρα πραγματοποίησης της, χωρίς καμιά επιπλέον επιβάρυνση. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει επιλέξει τον συγκεκριμένο τρόπο παραλαβής του προϊόντος και μετά το πέρας των 3 ημερών δεν εμφανιστεί για να παραλάβει την παραγγελία του, τότε αυτή ακυρώνεται αυτoμάτως.   Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον κόστος μεταφορικών στην περίπτωση όπου κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού για οποιοδήποτε λόγο δεν παρευρίσκεται κάποιος για την παραλαβή και καθοριστεί επαναποστολή της παραγγελίας ή ο τόπος διαμονής του χρήστη ή καταναλωτή, αποστολής της παραγγελίας και τοποθέτησής της, κριθεί μη προσβάσιμος από τις εταιρίες ταχυμεταφορών ή μεταφορών, ή ο τόπος διαμονής του χρήστη και αποστολής της παραγγελίας δεν συμπεριλαμβάνεται στο δίκτυο των εταιριών, που αναλαμβάνουν την αποστολή της παραγγελίας.   Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε πρόβλημα ο χρήστης οφείλει να ενημερώνει την εταιρεία για οποιαδήποτε ιδιομορφία στον τόπο διαμονής του και αποστολής της παραγγελίας.   Η εταιρεία και το ηλεκτρονικό κατάστημα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη και προσήκουσα παράδοση των προϊόντων στον κάθε χρήστη και δεν ευθύνεται σε περιπτώσεις καθυστέρησης ή και αδυναμίας παράδοσης, που οφείλεται σε τρίτους μεσολαβούντες οργανισμούς ή και σε λόγους ανωτέρας βίας ή τυχηρών. Ωστόσο, αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.λπ.) ή ανυπέρβλητου κωλύματος δεν είναι δυνατή η άμεση παράδοση των προϊόντων, οι χρήστες ενημερώνονται τηλεφωνικά ή μέσω e-mail, προκειμένου να δηλώσουν αν εξακολουθούν να επιθυμούν, υπό τις νέες συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας τους ή εάν επιθυμούν την ακύρωση της παραγγελίας τους εν μέρει ή στο σύνολό της.  Σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση των προϊόντων ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με την εταιρεία μας είτε τηλεφωνικά είτε μέσω e-mail, στα οποία και μπορεί να δηλώσει υπαναχώρηση από το σύνολο ή μέρος της παραγγελίας.  
 1. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι 
  Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης πώλησης από απόσταση θεωρούνται ως ουσιώδεις. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα των συμφωνιών αυτών, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτές.   Για κάθε διαφορά που απορρέει από τη χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ανάμεσα στο χρήστη και στην εταιρεία εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.   Περαιτέρω, ο χρήστης μπορεί να απευθείνεται, για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, στην ανεξάρτητη αρχή «Συνήγορος του καταναλωτή», στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.synigoroskatanaloti.gr/ ή στον Ευρωπαϊκό Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, στην σχετική πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution – ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/consumers/odr.   ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΞ΄ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ   (Άρθρου 4 Νόμου 2251/1994)   Του/ης  …………………………………………………….. του …………………….. και της ……………………., κατοίκου …………………………………, επί της οδού ……………………… αριθ……………., με Α.Φ.Μ. ………………………/Δ.Ο.Υ. ……………….   Π Ρ Ο Σ    Την ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και με τον διακριτικό τίτλο «ΒΟΛΤΑΖ», που εδρεύει επί της οδού Εγνατίας αριθ. 44, με Α.Φ.Μ.084073948 της Δ.Ο.Υ. Β΄ Θεσσαλονίκης,  όπως εκπροσωπείται νόμιμα.   Με την παρούσα δηλώνω και γνωστοποιώ ότι υ π α ν α χ ω ρ ώ αναιτιολόγητα από την υπ’ αριθ…………………../.…/…./201…. σύμβασή πώλησης των προϊόντων  ………………………………………………………………………………, την οποία σύναψα από απόσταση και δη ηλεκτρονικά με την ως άνω εταιρεία, με αποτέλεσμα τη ματαίωση αυτής.   Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι:   – Ασκώ το σχετικό δικαίωμά μου περί υπαναχώρησης και επιστροφής των προϊόντων εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους.   – Ότι τα προϊόντα και η συσκευασία τους βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση και δεν έχουν αποσυσκευασθεί, χρησιμοποιηθεί, ή υποστεί οποιαδήποτε φθορά ή ζημία.   -Επιθυμώ την επιστροφή των χρημάτων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στους Όρους Χρήσης.   Ημερομηνία: …../ ……/ 201…   Ο/Η Δηλών/ούσα   ——————————–   (Υπογραφή)  
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση